مسابقه هرس 97

 

 

بازدید از مزارع تغذیه شده با کود های کیمیتک ، لبین و کال زیر نظر شرکت بهکو

 

 

 

بازدید از نهالستان مهندس مهدی ولیزاده چناران تغذیه شده با کودهای کیمیتک و لبین