• 1084
  • 962 مرتبه
لاتکس

لاتکس

07/30/1398

صرف صابون محلولپاشی بهمراه کودهاي مایع باعث نگهداري طولانی تر کودهاي مایع روي برگ گیاهان شده که در نتیجه اثر آنها را افزایش می دهد.
این محصول با دارا بودن خاصیت خیس کنندگی و پخش کنندگی و از بین بردن نیروي جذب سطحی قطرات باعث میشود تا ذرات پاشیده بخوبی روي برگ و اندام هاي گیاه پخش شوند.
هر قطره روي برگ ( از مخلوط آب و کود) میتواند با حالت ذره بینی خود در مقابل آفتاب باعث سوختگی نقطه اي روي برگ گیاه شود . ولی مخلوط نمودن صابون محلولپاشی با محلولی که پاشیده میشود ، حالت قطره اي شدن را از بین می برد.
PH(اسیدیته) صابون محلولپاشی  خنثی میباشد. لذا مانند شوینده هاي موجود حالت قلیائی ندارد که احیانا باعث سوزندگی شود . اگر سطح برگ گرد آلود باشد ، این محصول بهمراه آب باعث شستشوي برگ وسهولت تنفس مى گردد و عمل فتوسنتز و کربن گیري را افزایش می دهد. صابون محلولپاشی باعث افزایش حلالیت کودها می گردد.