(سفیدک حقیقی)

بیماری گیاهی سفیدک سطحی انگور

(سفیدک حقیقی)

یکی از بیماری های مهم در تاکستان ها سفیدک سطحی انگور است.

بیماری گیاهی سفیدک سطحی  انگور (سفیدک حقیقی)
Powdery mildew

یکی از بیماری های مهم در تاکستان ها سفیدک سطحی انگور است. در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، سفیدک سطحی بیش از هر بیماری دیگری میتواند به تاکستان ها خسارت وارد کند

علائم بیماری سفیدک سطحی انگور:

اولین علائم آلودگی روی برگ های جوان به شکل تاول های کوچک ظاهر می شوند. سفیدک سطحی به صورت لکه های پودری سفید یا خاکستری روی برگ ها و ساقه های گیاه دیده می شود. درصورت شدت بیماری سطح زیرین برگ ها به طرف بالا پیچیده می شود. اگر برگ های جوان درحال رشد مورد حمله بیماری قرار گیرد، چین خورده و رشد شان متوقف می شود. برگ های آلوده در تابستان قهوه ای رنگ شده و زودتر از پاییز خزان می کنند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و سفیدک سطحی انگور:

قارچ Uncinula nectator که اخیراً به نام Erysiphe nectstor اصلاح شده است، عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی است

قارچ های عامل سفیدک سطحی انگور به راحتی از طریق باد، آب و حشرات به گیاهان منتقل می شوند.

پیشگیری و درمان بیماری سفیدک سطحی مو:

هرس اندام های سبز به منظور انجام عمل تهویه و استفاده گیاه از نور کافی خورشید

جمع آوری شاخه و برگ های آلوده و انهدام آن ها

مبارزه شیمیایی:

  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • درصورت وجود آلودگی ، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی از سموم گوگرد وتابل به شرح زیر:

- ۵ درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها ، هنگامی که ۴ تا ١۰ برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند

- ۵ درهزار پس از ریزش گلبرگ ها

- ۵ در هزار ١۵ تا ٢۰ روز بعد از مرحله قبل ، هنگامی که غوره ها تازه ترش شده ان